Hopp til innhald

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa gjer greie for korleis vi behandlar og samlar inn personopplysningar. Ansvaret for å behandle personopplysningane dine er delt mellom det norske selskapet Flåm AS (org.nr. 982 897 424) og dotterselskapa Flåm Utvikling, Flåmsbana og The Fjords D1A. All bruk av "vi" og "oss" nedanfor refererer til det norske selskapet Flåm AS og deira dotterselskap.

Dersom du har spørsmål om korleis vi behandlar personopplysningane dine, kan du ta kontakt med:

Flåm AS på +4757631400 eller DPO@visitflam.com

Føremålet med behandlinga

Vi samlar inn og behandlar personopplysningar om deg til følgjande føremål:

 • for å halde oversikt over informasjonen din i systemet vårt med tanke på framtidige avtaler
 • For å kunne inngå kontrakt med deg for bruk av tenestene våre
 • For å organisere og behandle betaling av fakturaene dine
 • For å utføre analysar av bestillingsmønster og -åtferd for å forbetre tenestene, tilgjengelegheita og den digitale plattforma (nettstad, bestilling, kanalar for sosiale medium, chat, e-post).
 • For å gjennomføre marknadsføring via bruk av remarketing og levere målretta annonsering.
 • For å sikre levering av kjøpte produkt og sikre ein god logistikk.

Personopplysningane dine kan bli konverterte til aggregerte data for å produsere statistiske undersøkingar og rapportar. Slike data kan ikkje sporast tilbake til deg.

KVA TYPAR PERSONOPPLYSNINGAR BRUKER VI?

Vi samlar inn personopplysningar direkte frå deg eller frå ein tredjepart, til dømes eit reisebyrå. Vi kan samle inn følgjande opplysningar om deg:

 • Namn
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • Reisedatoar
 • Betalingsinformasjon
 • Kjøpte aktivitetar
 • Kjøpt overnatting
 • Helseinformasjon relatert til uføre eller allergi

Data om besøkande til nettstaden

Vi samlar inn data ved hjelp av Google Tag Manager og Google Analytics, og dataa blir anonymiserte i plattforma. Vi bruker desse dataa til å forstå korleis besøkande bruker nettstaden vår, til å forbetre nettstaden og til å gjennomføre digitale marknadsføringskampanjar. Innsamla data kan til dømes vere følgjande:

 • Tidspunkt for besøk på nettstaden
 • Tidsbruk på nettstaden
 • Samhandling med nettstaden, som klikk på koplingar, informasjon om når du forlet nettstaden og informasjon om kor den besøkande kom frå (via søkjemotorar, sosiale medium, tilvising frå andre nettstader, annonseklikk)
 • Nettlesar, operativsystem og plattform (mobil, PC, nettbrett)
 • IP-plassering
 • Språk i nettlesaren
 • Chatloggar dersom kunden bruker chatfunksjonen vår

Innsamlinga krev samtykke frå deg. Du kan når som helst trekkje tilbake samtykket på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan også endre innstillingane for informasjonskapslar i nettlesaren din.

Visitflam.com bruker desse typane informasjonskapslar:

1P_JAR


Personleg tilpassa annonsering frå Google og YouTube

ANID


Annonsar på Internett via Google

CONSENT


Google Analytics. Blir brukt til å analysere data for å forstå korleis brukarane bruker nettstaden.

IDE


Annonser på Internett.

NID


Google-annonsar på til dømes søk, siste søk, siste annonsar og anna.

_fbp


Varslar Facebook om at du har besøkt denne sida. For personleg tilpassa annonsar på Facebook.

_ga


Google Analytics. Blir brukt til å analysere data for å forstå korleis brukarane bruker nettstaden.

_gcl_au


Google Analytics. Blir brukt til å analysere data for å forstå korleis brukarane bruker nettstaden.

_gid


Google Analytics. Blir brukt til å skilje brukarar frå kvarandre.

_hjIncludedInSample


Hotjar-informasjonskapsel. Denne informasjonskapselen fortel Hotjar om den aktuelle brukaren skal inkluderast i undersøkingane som blir oppretta i Hotjar.

_hjid


Hotjar-informasjonskapsel. Denne informasjonskapselen blir aktivert første gong kunden opnar ei side med Hotjar-skriptet. Han blir brukt til å ta vare på den tilfeldige brukar-ID-en, som er unik for dette området i nettlesaren. Dette sikrar at åtferda ved seinare besøk på same nettstad blir registrert på same brukar-ID.

_scid


Unik Snapchat-ID.

_scat


Snapchat bruker denne informasjonskapselen for å vise annonsar, gjere dei meir relevante og meiningsfulle for forbrukarane og for å spore effektiviteten til reklamekampanjar.

cbbe


Blir brukt av bestillingsverktøyet Citybreak i samband med bestilling av overnatting og aktivitetar via bestillingsløysinga på nettstaden.

citybreak_online


Blir brukt av bestillingsverktøyet Citybreak i samband med bestilling av overnatting og aktivitetar via bestillingsløysinga på nettstaden.

fr


Facebook-sporing for annonsar.

online3_797125867_en_en


Blir brukt av bestillingsverktøyet Citybreak i samband med bestilling av overnatting og aktivitetar via bestillingsløysinga på nettstaden.

AA003


Atlas-løysingar (Facebook): Samlar inn informasjon om besøksåtferd på fleire nettstader. Denne informasjonen blir brukt på nettstaden for å optimere relevansen til reklamen.

ATN


Atlas-løysingar (Facebook): Målretta mot annonsar basert på åtferdsprofilering og geografisk plassering.


Ely_

Apsis Profile Cloud bruker denne informasjonskapselen til å analysere åtferda på nettstaden for å kunne levere skreddarsydd marknadsføring. Nettbaserte kundedata


Som ein del av verksemda vår lagrar vi data om kundane våre for å oppfylle kontrakten som vi har inngått med kunden, og for å overhalde juridiske krav.

Vi behandlar og lagrar følgjande personopplysningar om kundane våre.

 • Namn
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • Reisedatoar
 • Betalingsinformasjon
 • Kjøpte aktivitetar
 • Kjøpt overnatting

Vi lagrar denne informasjonen i opptil 5 år for å overholde norsk lov om bokføring og rekneskap. Vi kan også lagre informasjonen i meir enn 5 år dersom det er uteståande betalingar eller aktive juridiske tvistar. 

Data om bedriftskundar

Som ein del av verksemda vår lagrar vi data om kundane våre for å oppfylle kontrakten som vi har inngått med kunden, og for å overhalde juridiske krav. Vi lagrar også informasjon om forholdet til partnarane våre for å kunne yte betre service.

Vi behandlar og lagrar følgjande personopplysningar om bedriftskundane våre

 • Namn
 • Bedrift
 • Stilling
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse (til bedrifta)
 • Liste over bestilte produkt 
 • Reisedatoar
 • E-postkorrespondanse om bestilling, kontraktar og annan juridisk informasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Registreringar av utførte kjøp og betalingsstatus

Vi lagrar denne informasjonen i opptil 5 år for å overhalde norsk lov om bokføring og rekneskap. Vi kan også lagre informasjonen i meir enn 5 år dersom det er uteståande betalingar eller aktive juridiske tvistar. 

Mottakarar av nyhendebrev

Vi sendar ut nyhendebrev til alle som har meldt seg på for å motta informasjon om produkta og spesialtilboda våre. Vi behandlar følgjande informasjon:

 • Namn
 • Bedrift
 • Stilling/tittel på personen
 • E-postadresse

Abonnement på nyhendebrev må godkjennast. Vi slettar denne informasjonen dersom ein person stoppar abonnementet frå nyhendebrevet, og informasjonen blir ikkje brukt til andre føremål.

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysningane dine så lenge det er eit lovpålagd eller rettsleg krav om å gjere det, eller for å levere tenestene til deg i samsvar med kontrakten vår. For rekneskaps- eller revisjonsføremål kan vi behalde personopplysningane dine i ein periode etter at det direkte forretningsforholdet vårt er avslutta.

I samsvar med Bokføringslova kapittel 5 er vi juridisk forplikta til å lagre alle data knytt til finansielle transaksjonar i opptil 5 år.

Datalagring og overføring

Vi lagrar personopplysningane dine på system som er plasserte innanfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som omfattar medlemmene av EU pluss Noreg, Island og Liechtenstein. Opplysningane dine kan lagrast på tenarar utanfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi har inngått gyldige og rettskraftige avtaler om databehandling med alle underleverandørane som behandlar personopplysningar på vegne av oss, inkludert underleverandørar som oppheld seg utanfor EØS. Databehandlingsavtalene sikrar at underleverandørane våre må følgje same standard som den europeiske personvernforordninga. Vi kan dele personopplysningane dine med selskap i Flåm AS Group (inkludert The Fjords DA og Flåm Utvikling) og med andre partnarar eller leverandørar. 

Kategoriar av databehandlarar

Bestilling og kjøp – Partnarane våre som behandlar bestillingar, betalingsinformasjon og transaksjonsdata for kredittkortbetalingar.

Rekneskap – Partnarane våre som behandlar finansiell informasjon, inkludert betalingar, transaksjonar og bokføring av data, for å oppfylle lovpålagde krav om bokføring og rekneskap. 

Marknadsføring, sal og analyse – Partnarane våre som behandlar kundeinformasjon med tanke på analyse av nettstader og sosiale medium

Dine rettar

Når vi samlar inn og behandlar personopplysningar om deg, har du ei rekkje rettar: retten til å be om tilgang til personopplysningane dine, få dei korrigert eller sletta og retten til å protestere mot vår behandling av personopplysningane dine.

Dersom du treng hjelp eller meir informasjon om korleis dei personlege dataa dine blir brukt av oss, kan du kontakte personvernkontoret vårt på e-post: DPO@visitflam.com

Dersom du ikkje er nøgd med korleis førespurnaden din om personopplysningar blei behandla, kan du kontakte den lokale tilsynsmyndigheita for datavern.